اعضای هیات علمی

محسن زاهدی

change-logo

محسن زاهدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه راهسازی 1414362 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
تکنولوژی و مواد روسازی 1414323 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
راهسازی 1414061 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مهندسی ترافیک پیشرفته 1414253 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
اصول مهندسی ترافیک 1414073 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
ایمنی ترافیک 1414311 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
پروژه راهسازی 1414362 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
راهسازی 1414061 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/23 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
طرح هندسی راه پیشرفته 1414317 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1