اعضای هیات علمی

فرزاد دبیریان

فرزاد دبیریان

فرزاد دبیریان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی مواد و نساجی
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز شناسایی الیاف 1428004 1 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/26 (11:30 - 12:00) ترم اول 1396
آز شناسایی الیاف 1428004 1 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (11:30 - 12:00) ترم اول 1396
فناوری نانو در نساجی 1428025 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
نقشه کشی صنعتی 1 1418013 2 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00 ) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (12:00 - 12:30) ترم اول 1396
نقشه کشی صنعتی 1 1418013 2 05 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30 ) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (12:00 - 12:30) ترم اول 1396
آز شناسایی الیاف 1428004 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 11:15) ترم دوم 1395
آز شناسایی الیاف 1428004 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 11:15) ترم دوم 1395
نقشه کشی صنعتی 2 1418046 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00 ) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (11:00 - 11:30) ترم دوم 1395
نقشه کشی صنعتی 2 1418046 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00 ) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (11:00 - 11:30) ترم دوم 1395
نقشه کشی صنعتی 2 1418046 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00 ) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (11:00 - 11:30) ترم دوم 1395
نقشه کشی صنعتی 2 1418046 2 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (11:00 - 11:30) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1