نمایش نظرسنجی

نظر شما در مورد طراحی صفحه جدید دانشگاه چیست؟
a.b.c.d.
% آرا
100% 1 عالی
0% 0 خوب
0% 0 متوسط
0% 0 ضعیف

کل آرا: 1