اعضای هیات علمی

« بازگشت

کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه

نام درس کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه
کد درس 2418024
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز