اعضای هیات علمی

« بازگشت

اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای

نام درس اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای
کد درس 2422076
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز