اعضای هیات علمی

« بازگشت

روشهای آماری

نام درس روشهای آماری
کد درس 2020091
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز