اعضای هیات علمی

« بازگشت

کاربرد کامپیوتر در در بیوتکنولوژی

نام درس کاربرد کامپیوتر در در بیوتکنولوژی
کد درس 1820109
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز