اعضای هیات علمی

« بازگشت

کاربرد کامپیوتر در تجزیه‌های آماری

نام درس کاربرد کامپیوتر در تجزیه‌های آماری
کد درس 1820073
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز