اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش تحقیق در کار آفرینی سازمانی

نام درس روش تحقیق در کار آفرینی سازمانی
کد درس 1613068
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز