اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش تحقیق در کار آفرینی گردشگری

نام درس روش تحقیق در کار آفرینی گردشگری
کد درس 1613067
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز