اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت تحول، نوآوری و تکنولوژی سازمانی

نام درس مدیریت تحول، نوآوری و تکنولوژی سازمانی
کد درس 1613064
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز