اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی فلسفی نظریه های رفتار سازمانی

نام درس مبانی فلسفی نظریه های رفتار سازمانی
کد درس 1613045
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز