اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی فلسفی تئوری های مدیریت

نام درس مبانی فلسفی تئوری های مدیریت
کد درس 1613044
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز