اعضای هیات علمی

« بازگشت

سمینار در کارآفرینی

نام درس سمینار در کارآفرینی
کد درس 1613001
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز