اعضای هیات علمی

« بازگشت

محاسبات آماری با کامپیوتر

نام درس محاسبات آماری با کامپیوتر
کد درس 2020150
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز