اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت توسعه نرم افزار

نام درس مدیریت توسعه نرم افزار
کد درس 1422147
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز