اعضای هیات علمی

« بازگشت

مکانیک کوانتمی پیشرفته2

نام درس مکانیک کوانتمی پیشرفته2
کد درس 2022412
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز