اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی داده کاوی

نام درس مبانی داده کاوی
کد درس 1422227
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز