اعضای هیات علمی

« بازگشت

مباحث پیشرفته در سیستم های اطلاعاتی

نام درس مباحث پیشرفته در سیستم های اطلاعاتی
کد درس 1422199
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز