اعضای هیات علمی

« بازگشت

پیش بینی خواص ترمودینامیکی سیالات

نام درس پیش بینی خواص ترمودینامیکی سیالات
کد درس 1416351
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز