اعضای هیات علمی

« بازگشت

آمار و کاربرد کامپیوتر در تحقیقات اکولوژیکی

نام درس آمار و کاربرد کامپیوتر در تحقیقات اکولوژیکی
کد درس 1820102
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز