اعضای هیات علمی

« بازگشت

طراحی اجزا ماشین (2)

نام درس طراحی اجزا ماشین (2)
کد درس 1818034
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز