اعضای هیات علمی

« بازگشت

حل عددی معادلات با مشتقات جزئی

نام درس حل عددی معادلات با مشتقات جزئی
کد درس 2016308
تعداد واحد 4
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز