اعضای هیات علمی

« بازگشت

تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب 1

نام درس تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب 1
کد درس 1414162
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز