اعضای هیات علمی

« بازگشت

اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی

نام درس اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی
کد درس 1830048
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز