اعضای هیات علمی

« بازگشت

باستان شناسی بین النهرین از آغازکشاورزی تا آغاز ادبیات

نام درس باستان شناسی بین النهرین از آغازکشاورزی تا آغاز ادبیات
کد درس 2428032
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز