اعضای هیات علمی

« بازگشت

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

نام درس سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
کد درس 1620059
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز