اعضای هیات علمی

« بازگشت

مباحثی پیشرفته در آمار

نام درس مباحثی پیشرفته در آمار
کد درس 2020121
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز