اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدلسازی وشبیه سازی فرآیندهای زیستی

نام درس مدلسازی وشبیه سازی فرآیندهای زیستی
کد درس 1416404
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز