اعضای هیات علمی

« بازگشت

جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی

نام درس جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی
کد درس 1622037
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز