اعضای هیات علمی

« بازگشت

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

نام درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی
کد درس 1622029
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز