اعضای هیات علمی

« بازگشت

روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت

نام درس روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
کد درس 1622015
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز