اعضای هیات علمی

« بازگشت

آمار در علوم اجتماعی

نام درس آمار در علوم اجتماعی
کد درس 1622011
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز