اعضای هیات علمی

« بازگشت

فرآیند بافندگی حلقوی

نام درس فرآیند بافندگی حلقوی
کد درس 1428013
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز