اعضای هیات علمی

« بازگشت

برنامه ریزی استراتژیک

نام درس برنامه ریزی استراتژیک
کد درس 1422198
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز