اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت ارتباط با مشتری

نام درس مدیریت ارتباط با مشتری
کد درس 1422150
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز