اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدل‌های خطی و کاربرد آن در اصلاح دام 1

نام درس مدل‌های خطی و کاربرد آن در اصلاح دام 1
کد درس 1822071
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز