اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش‌های پیشرفته آماری

نام درس روش‌های پیشرفته آماری
کد درس 1822057
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز