اعضای هیات علمی

« بازگشت

اندیشه های سیاسی در شرق باستان(چین ،هند،بین النهرین)

نام درس اندیشه های سیاسی در شرق باستان(چین ،هند،بین النهرین)
کد درس 1614074
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز