اعضای هیات علمی

« بازگشت

باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین از آغاز تا پایان جمع آوری غذا

نام درس باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین از آغاز تا پایان جمع آوری غذا
کد درس 2428031
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز