دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی جز قدیمیترین واحد های دانشگاه رازی می باشد که در سال ... بعنوان آموزشکده کشاورزی با ... گروه آموزشی کار خود را آغاز نمود. سپس با گسترش گروه ها و رشته هی تحصیلی بصورت دانشکده درآمد و در سال 1390 به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با 3 دانشکده (دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکده دامپزشکی، دانشکده کشاورزی) تبدیل شد. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی داای 320 هکتار اراضی می باشد که در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و تولیدی فعالیت دارد. گروه های آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشهای مختلف از داخل و خارج از کشور دانشجو می -پذیرد.  

دانشکده کشاورزی

دانشکده کشاورزی جز قدیمیترین واحد های دانشگاه رازی می باشد که در سال ... بعنوان آموزشکده کشاورزی با ... گروه آموزشی کار خود را آغاز نمود.
سپس با گسترش گروه ها و رشته هی تحصیلی بصورت دانشکده درآمد و در سال 1390 به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با 3 دانشکده (دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکده دامپزشکی، دانشکده کشاورزی) تبدیل شد.
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی داای 320 هکتار اراضی می باشد که در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و تولیدی فعالیت دارد. گروه های آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشهای مختلف از داخل و خارج از کشور دانشجو می -پذیرد.