دفترحقوقی

شرح وظایف واحد:

-تنظیم دفاعیه در دعاویی که علیه دانشگاه مطرح می گردد
-تنظیم دادخواست و طرح دعوی علیه افرادی که به هرصورت حقوق دانشگاه راپایمال می کنند
-رهنمودوارشادحقوقی پرسنل دانشگاه
-اظهارنظر در خصوص کلیه قراردادهایی که دانشگاه منقعدمی نماید
-شرکت در جلسات دادگاهها
 


                                                                                        اطلاعات پرسنل
 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم تلفن داخلی شماره اتاق
محمود یزدان بخش کارشناس مسئول حقوقی دانشگاه 4274532 210 -
حجت اله صالحی کارشناس حقوقی 4274532 210 -


 


تماس باما:
آدرس:کرمانشاه،باغ ابریشم،دانشگاه رازی،سازمان مرکزی،طبقه سوم
تلفن واحد :4274532 تلفن داخلی:210
ایمیل واحد: