اعضای هیأت امناء دانشگاه های رازی و صنعتی

دکتر محمد فرهادی                                               وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا
دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا                                سرپرست دانشگاه رازی و دبیر هیأت امنا
دکتر عبدالرضا باقری                                               مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه
حضرت آیت اله علما                                               نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه و عضو هیأت امنا
دکتر اسداله رازانی                                                  استاندار کرمانشاه و عضو هیأت امنا
دکتر مرتضی مموئی                                                رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا
دکتر علی الهیار ترکمن                                             نماینده معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهور
دکتر علی اکبر اختری                                              رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه
دکتر مجتبی شمسی پور                                          عضو هیأت امنا
دکتر سیدسیاوش مدائنی                                         عضو هیأت امنا
دکتر محمد کرمی راد                                              عضو هیأت امنا