معاونت اداری مالی دانشگاه رازی

کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، معاونت اداری مالی

معاون اداری و مالی

دکتر علی محمد رشیدی 
گروه مکانیک
ایمیل:  rashidi۱۳۴۷@razi.ac.ir  و  Rashidi۶۷۳@yahoo.com

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار و انتصابات

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرها

اطلاعیه ها

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو اطلاعیه ها