كوچك يا بزرگ كردن بخش :.فرم
پورتال سرپرستي
 تداركات و امور قراردادهاي دانشگاه رازي
 

دكتر حبيب جعفري : سرپرست تداركات و امور قراردادهاي دانشگاه               يداله  سبكراه:  رييس اداره تداركات


               تورج شريفي:  رييس كميته قراردادها
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)