دفتر گسترش آموزش

تاريخچه
شوراي گسترش آموزش عالي، بالاترين مرجع تصميم گيري در باره گسترش و توسعه آموزش عالي در كشور است .نخستين بار شوراي عالي معارف كه مدتي بعد شوراي عالي فرهنگ ناميده شد، در سال 1301تشكيل گرديد. اين شورا در سال 1344به نام شوراي مركزي دانشگاه ها تغيير نام يافت . درسال 1347وزارت علوم و آموزش عالي متولي امور آموزش عالي در كشور شد و هيات وزيران در تاريخ 26/2/1349 نام شوراي مزبور را به شوراي گسترش آموزش عالي تغيير داد. درسال1361شوراي نوگشايي و بازگشايي مسئوليت تعيين سياست هاي آموزش عالي و رسيدگي به امرگسترش آموزش عالي را بر عهده گرفت و در سال 1364 مجددا شوراي مزبور به شوراي گسترش آموزش عالي تغيير نام داد.اين شورا مركب از وزير علوم ، تحقيقات و فناوري (رئيس شورا) ، معاونان آموزشي ،پژوهشي ،اداري و پشتيباني ،مديركل دفتر گسترش (دبيرشورا) و برخي اعضاي مدعو است . وزارت علوم درسال 1379 با هدف تمركززدايي و توسعه و نهادينه كردن مشاركت دانشگاه ها در مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي ، اختيارات برنامه ريزي درسي را با ابلاغ يك آيين نامه ، به دانشگاههاي داراي هيات مميزه واگذار نمود. متعاقب آن، دانشگاه رازي نيز درراستاي سياست هاي جديد وزارت علوم ، پس از بررسي هاي لازم و تهيه و تدوين آيين نامه و دستورالعمل ، اقدام به ايجاد دفتر برنامه ريزي و توسعه دانشگاه رازي نمود . اولين جلسه كميته برنامه ريزي درسي و توسعه دانشگاه رازي درتاريخ 14/4/82 رياست معاون آموزشي وقت دانشگاه ، در محل حوزه معاونت آموزشي تشكيل و درخواست هاي دانشكده ها در خصوص اصلاح ، تغيير و تصويب دروس و نيز راه اندازي و ايجاد رشته ها و دوره هاي جديد ، مورد بحث و بررسي قرار گرفت . اين كميته تاكنون با تشكيل جلسات متعدد ، بسياري از درخواست ها وپيشنهادهاي دانشكده ها را در حيطه وظايف محوله خود مورد بررسي قرار داده و در هر مورد تصميمات لازم اتخاذ نموده است .

شرح وظايف و اختيارات
1- بررسي ضرورت يا عدم ضرورت ايجاد يا ابقاي دوره ها و رشته هاي تحصيلي دردانشگاه .
2- بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص برنامه هاي درسي پيشنهادي گروه هاي آموزشي دانشكده ها.
3- مطالعه ، بررسي و تصميم سازي در مورد نحوه ارائه دروس دوره هاي مختلف دانشگاهي.
4-بازنگري و بررسي سرفصل ها و اتخاذ تصميمات نهايي درخصوص تصحيح ، ايجاد ، ادغام يا حذف دروس دوره هاي تحصيلي.
5- پيگيري و تقويت روند برنامه ريزي در دانشگاه .
6- ا رائه نظرات تخصصي و كارشناسانه به گروه هاي آموزشي.
7- دعوت از صاحب نظران دانشگاهي و غير دانشگاهي به منظور مشاوره در گروه هاي آموزشي درصورت نياز.
8- بررسي درخواست گروهها و دانشكده در مورد ايجاد و راه اندازي رشته هاي جديد در مقاطع مختلف
9- بررسي درخواست ايجاد گروه آموزشي جديد و تبديل گروههاي آموزشي به دانشكده.
10- مطالعه و بررسي ايجاد دانشكده هاي جديد و ارتقاي واحدهاي دانشگاهي.
11- بررسي درخواست هاي مربوط به ايجاد دوره هاي آموزشي آزاد و نظاير آن.
12- طرح درخواست هاي مربوط به رديف هاي 1، 2، 3، 4، 9، 10، 11 و 12 در شوراي آموزشي دانشگاه
13- ابلاغ مصوبات شورا به دانشكده ها
14- ارسال درخواست هاي مربوط به رديف هاي 1، 2، 3، 4، 9، 10، 11 و 12( پس از تصويب در شوراي آموزشي) به حوزه رياست، جهت در شوراي دانشگاه
15- ابلاغ مصوبات شوراي دانشگاه( مربوط به رديف هاي 1 تا 4) به دانشكده ها.
16- ارسال درخواست ايجاد رشته و دوره آموزشي جديد( پس از تصويب در شوراي دانشگاه ) به دفتر گسترش آموزش عالي و ابلاغ مصوبات شوراي گسترش آموزش عالي به دانشكده ها
17- ارسال درخواست ايجاد گروه آموزشي جديد و تبديل گروههاي آموزشي به دانشكده ( پس از تصويب در شوراي دانشگاه ) به دبيرخانه هيأت امناي دانشگاه، جهت طرح و تصويب در هيأت امناء


حداقل شرايط براي ايجاد رشته هاي تحصيلي جديد
مدارك مورد نياز براي ايجاد و راه اندازي رشته تحصيلي جديد
مدارك مورد نياز جهت تاسيس گروه آموزشي جديد
مدارك مورد نياز جهت ارتقاء و تبديل گروه به دانشكده
مدارك مورد نياز جهت تصويب درس جديد يا تغيير درس مصوب


فرم ها:
الف) فرم هاي ايجاد رشته
فرم 1
فرم2
فرم3

فرم تهيه گزارش توجيهي
فرم رزومه اعضاي هيأت علمي
ليست دروس مدنظر تدريس

ب) فرم هاي مرتبط با برنامه ريزي درسي
فرم درخواست تصويب درس جديد
فرم درخواست اعمال تغيير در درس مصوب

آدرس اينترنتي دريافت برنامه هاي مصوب:
دريافت سرفصل هاي مصوب(نشاني جديد) www.msrt.ir

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)