بسمه تعالي
 

ليلا ندرلو

استاديار دانشگاه رازي كرمانشاه

 
 

مقاطع تحصيلي:

رديف
مقطع تحصيلي
رشته تحصيلي
محل اخذ مدرك
سال اخذ مدرك
1
ديپلم

رياضي و فيزيك

زنجان(استعدادهاي درخشان)

1377
2
كارشناسي

مهندسي ماشينهاي كشاورزي

دانشگاه تبريز

1382
3

كارشناسي ارشد

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي

دانشگاه تهران

1387
4
دكتري

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي

دانشگاه تهران

1391
 

عناوين پايان نامه:

1- پايان نامه كارشناسي: خشك كن هاي پاششي و غلطكي در صنعت شير(با راهنمايي مهندس حسين غفاري)

2- پايان نامه كارشناسي ارشد: تعيين معادله رگرسيوني مقاومت ويژه گاوآهن هاي برگرداندار، بشقابي و قلمي (استاد راهنما: دكتر رضا عليمرداني)

3- پايان نامه دكتري: "تدوين مدل فازي تعيين اولويت كشت محصولات مختلف و ارائه نقشه مديريتي براي آن (مطالعه موردي: دهستان زياران و احمدآباد)" با راهنمايي دكتر رضا عليمرداني و مشاوره دكتر فريدون سرمديان و دكتر محمود اميد (در حال انجام)

رتبه ها و امتيازات:

1- اخذ رتبه دوم در امتحان ورودي دوره دكتراي تخصصي دانشگاه تهران در رشته مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي

اختراعات:

1-    اختراع سيستم تحصيل داده براي اندازه گيري نيروي كششي و سرعت تراكتور در تاريخ 6/5/87 با شماره ثبت 50833

2-    اختراع دستگاه واسنجي دينامومتر اتصال سه نقطه نسبت به نيروهاي موازات افق در تاريخ 6/5/87 با شماره ثبت 50880

3-    اختراع شير آب دبي متغيير با كنترل اتوماتيك در تاريخ 21/2/87 با شماره ثبت اختراع 48067

4-    اختراع سيستم هوشمند تثبيت دبي مطلوب به كمك ميكروكنترلر در تاريخ 23/2/87 با شماره ثبت اختراع 48152

5-    اختراع سيستم آبياري گلخانه با كنترلر فازي در تاريخ 6/5/87 با شماره ثبت اختراع 50844

 

ترجمه ها و تأليفات:

تأليف كتابي تحت عنوان  "سيستم هاي خاك ورزي حفاظتي و داشت محصول". مؤلفان: سيد احمد طباطبايي فر، ليلا ندرلو، پيام جوادي كيا، حسين شيركوند. تاريخ نشر 1387. مركز انتشارات جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان. شابك: 22-0-5151-600-978

 

مقالات علمي پژوهشي:

1- چاپ مقاله در مجله علمي و پژوهشي علوم كشاورزي ايران، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران تحت عنوان "تعيين ضرايب معادله مقاومت كشش ويژه گاوآهن هاي برگرداندار، بشقابي و چيزل در  منطقه كرج" در سال 1388

2- پذيرش مقاله به مجله مهندسي زراعي دانشگاه شهيد چمران اهواز تحت عنوان: " تعيين شاخص هاي اجتماعي و فني- مكانيزاسيون با استفاده از منطق فازي و الگوريتم ژنتيك " كه در مرحله چاپ مي باشد.

 

مقالات چا پ شده در مجلات خارجي:

1- چاپ مقاله درWorld Applied Science Journal (ISI)تحت عنوان:"Intelligent control based fuzzy logic for automation of greenhouse irrigation system and evaluation in relation to conventional systems در سال 2009

2- چاپ مقاله درJournal of Food, Agriculture & Environment (ISI)تحت عنوان:"Tillage depth and forward speed effects on draft of three primary tillage implements in clay loam soil" در سال 2009

3- چاپ مقاله در Measurement تحت عنوان: “Application of ANFIS to predict crop yield based on different energy inputs”. در سال 2012

4- چاپ مقاله در Agricultural Engineer International: CIGR Journal (CIGR) تحت عنوان: “Modeling of Wheat Yield and Sensitivity Analysis Based on Energy Inputs for Three Years in Abyek town, Ghazvin, Iran”  در سال 2013

5- چاپ مقاله در Agricultural Engineer International: CIGR Journal (CIGR) تحت عنوان: “Exploring the best model for sorting Blood orange using ANFIS   method” در سال 2013

كنفرانس ها:

1- "كنترل هوشمند به كمك منطق فازي براي اتوماسيون سيستم آبياري گلخانه و ارزيابي آن نسبت به سيستم هاي متداول" 1386. كارگاه فني ارتقاء كارايي مصرف آب با كشت محصولات گلخانه اي (كرج- مهر 86) به صورتسخنراني 

2- "شبيه سازي سيستم كنترل آبياري گلخانه با دو كنترلر فازي on/off و ارزيابي عملكرد آنها نسبت به يكديگر" 1386. همايش ملي سيستم هاي فازي و هوشمند (قائمشهر- بهمن 86) به صورت سخنراني

3- "طراحي نرم افزار ويژه براي انجام محاسبات مربوط به سيستم هاي فرمان هيدروليكي" 1387. پنجمين كنگره ملي مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون (مشهد- شهريور 87) به صورت پوستر

4- "تعيين مقاومت كشش ويژه سه نوع خاك ورز اوليه در خاك لومي- رسي  منطقه كرج"  1387. پنجمين كنگره ملي مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون (مشهد- شهريور 87) به صورت پوستر

5- "بررسي اثر عمق و سرعت بر مقاومت كششي سه نوع خاك ورز اوليه" 1387. پنجمين كنگره ملي مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون (مشهد- شهريور 87) به صورت پوستر

6- "اندازه گيري مقاومت كششي ادوات خاك ورزي توسط دينامومتر اتصال سه نقطه به منظور تعيين ضرايب معادله مقاومت كشش ويژه" 1389. اولين همايش سالانه دانشگاه رازي (كرمانشاه- دي89) به صورت پوستر

7- " تأثير سيستم هاي كنترل فازي و on/off بر روي دما و رطوبت گلخانه "  1389. اولين همايش سالانه دانشگاه رازي (كرمانشاه- دي89) به صورت پوستر

8- " بررسي اثر عمق و سرعت و اثر متقابل آنها بر مقاومت كششي ادوات در عمليات خاك ورزي با كاربرد لودسل كششي" 1390. پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي (غرب كشور) ، 28 و 29 ارديبهشت 90به صورت پوستر

9-    "Intelligent control based fuzzy logic for automation of greenhouse irrigation system and evaluation in relation to conventional systems" .  2008. دهمين كنگره بين المللي مكانيزاسيون و انرژي در كشاورزي (October 2008 , Antalya, Turkey) به صورت سخنراني

10-“Measuring the Weight of Egg with Image Processing and ANFIS Model” . در كنفرانس  Swarm Evolutionary and Memetic Computing Conference(19-21 Dec. 2011, India). به صورت سخنراني

11-تدوين مدل فازي تعيين شاخص خاك براي جو و بهينه سازي قوانين آن "  1392. چهارمين همايش سالانه دانشگاه رازي (كرمانشاه- آذر92) به صورت سخنراني

12-"تعيين رقم دو نوع پرتقال با استفاده از پردازش تصوير وANFIS"  1392. چهارمين همايش سالانه دانشگاه رازي (كرمانشاه- آذر92) به صورت سخنراني

13-" كاربرد سيستم استنتاج تطبيقي عصبي- فازي براي پيش­بيني عملكرد گندم بر اساس داده­هاي انرژي" 1392. هشتمين كنگره ملي مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون (مشهد- 9 تا 11بهمن 92) به صورت سخنراني

14-"اثر درصد همپوشاني مجموعه­هاي فازي بر روي شاخص خاك در شهر آبيك استان قزوين" 1392. هشتمين كنگره ملي مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون (مشهد- 9 تا 11بهمن 92) به صورت پوستر

15-" بهينه سازي مدل فازي ارزيابي متناسب اراضي توسط روش الگوريتم ژنتيك و انتخاب نوع تابع عضويت" 1392.  اولين همايش ملي الكترونيكي كشاورزي و منابع طبيعي پايدار (20 بهمن 1392) به صورت سخنراني  

 

طرح هاي پژوهشي:

1- طرح پژوهشي با عنوان "طراحي و ساخت سيستم آبياري هوشمند با كنترل فازي" به شماره پرونده 02/1/7109007 در دانشگاه تهران در تاريخ 2/8/1388

2- طرح پژوهشي با عنوان " طراحي و پياده سازي محفظه ويژه جهت انجام آزمايشات اساسي پردازش تصوير محصولات مختلف (مطالعه موردي بدست آوردن رابطه بين ابعاد و اندازه تخم مرغ با وزن آن).

3- طرح پژوهشي با عنوان " بررسي تأثير ابعاد راكتور و توان فراصوتي بر نسبت و بهره وري انرژي توليدبيوديزلدر دانشگاه رازي در دست اجرا
 

اولويت هاي پژوهشي مورد علاقه (به ترتيب):

 مكانيزاسيون كشاورزي، مديريت توان، مديريت انرژي، بهره وري انرژي و اقتصادي، انرژي هاي نو. منطق فازي، شبكه عصبي، شبكه عصبي- فازي (ANFIS)، الگوريتم ژنتيك و ديگر الگوريتم هاي بهينه سازي و ...)، سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي GIS،

 

آشنايي با نرم افزارهاي تخصصي:

نرم افزار هاي Solid works، CATIA، Neural solution، MATLAB(فازي،ANFIS، الگوريتم ژنتيك)،نرم افزارهاي آماري SPSS،SAS ، نرم افزارGIS

 

 
.
خانه | بازگشت |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)