کارکنان

                                                                                                             

     

            نام ونام خانوادگی  سمت  رشته تحصیلی  پست الکترونیک وتلفن 

 

الهام آبانگاه  کارشناس پژوهش  کارشناس مشاوره 

34274601 -083 داخلی 19

e.abangah@razi.ac.ir

 

آزاده امیری  کارشناس پژوهش کارشناس ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی 

aamiri@razi.ac.ir

تلفن: 34274601-083

زهره بساطی  کارشناس علم سنجی  کارشناس ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی 

 

zbasati@razi.ac.ir

 

تلفن : 34274601-083

 

ندا بهرامی  کارشناس انتشارات  کارشناس ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی 

nedabahrami@razi.ac.ir

تلفن : 34280802-083

بهاره قیطولی  کارشناس پژوهشی  کارشناس زبان انگلیسی 

b.gheytouli@razi.ac.ir

تلفن : 34274601-083  داخلی 3

فرناز کریمی  کارشناس پژوهشی  کارشناس شیمی