آرشیو اخبار

معاونت پزوهشی دانشکده علوم اجتماعی د
معاونت پزوهشی دانشکده علوم اجتماعی د
   دکتر سیاوش قلی پور ...
معاونت پژوهشی علوم اجتماعی
معاونت پژوهشی علوم اجتماعی
             دکتر سیاوش قلی پور    معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم اجتماعی    استادیار گروه جامعه شناسی ...
معاونت پژوهشی دانشکده دامپزشکی
معاونت پژوهشی دانشکده دامپزشکی
معاونت پژوهشی دانشکده  دکتر فرید رضایی
معاونت پژوهشی دانشکده شیمی
معاونت پژوهشی دانشکده شیمی
معاونت پژوهشی دانشکده آقای دکتر مصطفی فیضی   تلفن: 34277464-083   ایمیل: Faizi.c ☻ gmail ☺ com  
معاونت پژوهشی دانشکده علوم ورزشی
معاونت پژوهشی دانشکده علوم ورزشی
معاونت پژوهشی  و اجرایی و فرهنگی دانشکده علوم ورزشی دکتر علی حیرانی ایمیل:  Iliaheirani2004@gmail.com   شماره تماس: 08334283275
معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات
معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات
معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی               دکتر حسن ذوالفقاری   تلفن:34267633 پست الکترونیکی:  ...
معاونت دانشجویی دانشکده علوم ورزشی
معاونت دانشجویی دانشکده علوم ورزشی
معاونت دانشجویی دانشکده
معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی
معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی
معاون پژوهشی و اجرایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی: دکتر علیرضا زبرجدی
معاونت دانشجویی دانشکده ادبیات
معاونت دانشجویی دانشکده ادبیات
معاونت دانشجویی دانشکده دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه   تلفن:4359049(831)98+  
Showing 1,971 - 1,980 of 2,019 results.
Items per Page 10
من 202