نام و نام خانوادگی: غلامرضا مرادی

مقطع تحصیلی: کاردانی

شماره تماس:۳۴۲۷۴۵۱۰-۰۸۳